Civil szervezetek szakmai programjának támogatása NEA-UN-14-SZ Új nemzedékek jövőjéért

2013/11/12 Bordás Mária Palyazat

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Új nemzedékek jövőjéért kollégium
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.
Pályázati kategória kódja:
NEA-UN-14-SZ
Meghirdetés dátuma: 2013. október 22.
Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (a továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására az alábbiaknak megfelelően:
 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
 a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
 a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X. 17.) EMMI rendelet
 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény.
FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a „Pályázati Útmutató a NEA 2014. évi szakmai pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető, az http://www.emet.gov.hu illetve a www.civil.info.hu/web/nea linkeken.
1. A pályázat célja
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.
2
2. Pályázat benyújtására jogosultak
Civil tv. 59. § (2) bek.
2.1. Pályázat benyújtására jogosultak:
 szövetségek1,
 alapítvány, egyesület (ide nem értve a szövetséget)
2.2. Az NEA-UN-14-SZ kategóriában az alábbi cél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
Új nemzedékek jövőjéért kollégium
 nevelés és oktatás;
 képességfejlesztés;
 gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
 gyermek- és ifjúságvédelem;
 egészségmegőrzés;
 betegségmegelőzés;
 gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
 kábítószer-megelőzés,
 természet- és környezetvédelem.
NEAr. 1. melléklet
Pályázat benyújtására nem jogosultak (kizárt szervezetek):
 szakszervezetek,
 pártok,
 párt által alapított alapítványok,
 párt részvételével létrehozott egyesületek,
 munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
 biztosító egyesületek,
 közalapítványok,
valamint azon szervezetek:
 amelyeknek lejárt köztartozása van;
 amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) sz. NGM rendeletben meghatározott követelményeknek;
 amelyek az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettséget megszegve még nem számoltak el;
Ávr. 76. § (3) bek.
 amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
 amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vett nyilvántartásba a bíróság;
NEAr. 3. § (5) bek. d) pont
 amelyek a megelőző lezárt üzleti évben (2012. évben) a Tao. tv.2 alapján 3.000.000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek.
696/2013. (10.07.) Tanácsi döntés
1 az egyesület különös formája: tagjai kizárólag alapítvány illetve egyesület lehet; amennyibe a szervezet elnevezésében a „szövetség” szó szerepel, az nem feltétlenül jelenti, hogy szövetség formában működik (ha alapítványon, egyesületen kívül más – pl.: jogi személy – tagja is van, akkor nem minősül szövetségnek)
2 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 44. pontja szerinti támogatás, amely után a támogató a Tao. tv. 22/C. §-ában rögzített adókedvezményt érvényesített.
3
FIGYELEM! Egy szervezet két pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében megvalósuló pályázati programra– egy egyéni és egy határon túli civil szervezettel együttműködésben megvalósuló – pályázati programra. Nem nyújthatnak be pályázatot a 2.1. pontnak nem megfelelő civil szervezetek. Nem nyújtható be együttes pályázat, amennyiben a pályázat célja nem a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása.
Civil tv. 56. § (1) bek. c) pont és (4) bek., NEAr. 2. § u) bek.
3. Támogatási időszak
3.1. A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka:
2014.04.01. – 2015.03.31.
4. Rendelkezésre álló keretösszeg
A rendelkezésre álló forrás a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben az Alap támogatásaként meghatározott összeg 5,64%-a (továbbiakban: pályázati keretösszeg), amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosít a Nemzeti Együttműködési Alap elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére, az alábbi bontásnak megfelelően:
 szövetségek részére 3 %
 egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 97%
 amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégium a nem szövetségként működő egyesületek, illetve alapítványok támogatására használhatja azt fel.
5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás.
Visszatérítendő támogatás a teljes támogatási keretösszeg 10%-ig nyújtható.
5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 150 000 forint.
5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 000 000 forint.
FIGYELEM! A Kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, de a megítélt támogatás nem lehet kevesebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg NEAr. 11. § (5) bekezdésében meghatározott hányadánál.
5.4. A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges.
FIGYELEM! Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.
5.5. A finanszírozás módjára vonatkozó támogatási döntés a támogatást igénylő szervezet előfinanszírozásra vonatkozó kérelme hiányában utófinanszírozás.
NEAr. 3. § (1) e)
4
6. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok;
III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok;
IV. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
Civil tv. 56. §
7. Elszámolható költségek
7.1. A támogatás terhére a NEAr. 6. melléklete szerinti, – a Civil tv. 19. § (2) bekezdés c) pontja alapján felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült költségek számolhatók el a szakmai programmal összefüggésben.
7.2. A támogatás bruttó / vagy nettó összeg, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)
8. Különösen nem elszámolható költségek
8.1. Nem számolható el az olyan támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek nem a program megvalósulásához kapcsolhatóak.
8.2. Nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei.
8.3. Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).
8.4. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a szakmai programhoz nem rendelhető működési költségek.
8.5. A Tanács 695/2013.(10.07.) sz. döntése alapján nem számolhatók el az alábbi költségek, kiadások:
Beruházási kiadások
Ingatlan beszerzés, létesítés
Gépjármű beszerzés, készítés
Felújítási kiadások
Ingatlan felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
5
Adók
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés
Vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
Személyi jellegű kifizetések
Tiszteletdíjak
Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Adósságszolgálat teljesítése
Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Dohányáru
9. A pályázatok benyújtásának módja
9.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER használati kézikönyvben leírtak szerint valamint a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER rendszert a www.eper.hu oldalon, valamint a www.emet.gov.hu honlapon keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
9.2. A pályázatok benyújtása során, a pályázati benyújtási határidő utolsó napjáig, a pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2.000Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000.
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-14-M kiírás keretében már fizetett pályázati díjat. A pályázati díj befizetésekor kérjük, tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet – internetes pályázatkezelő rendszerben megadott – adószámát, továbbá azt, hogy „NEA” a beazonosíthatóság érdekében.
9.3. Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait, amennyiben nem történt adatváltozás nincs további teendője a regisztrációs nyilatkozattal.
6
Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407
10. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje:
2013.12.02. 23:59
FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek határidőben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.
11. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az elektronikus felület kitöltése mellett az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
Dokumentum megnevezése Benyújtás módja
 kedvezményezett által vállalt készpénzes önrész igazolása
elektronikusan, EPER ben, a „Dokumentumbeküldő”-n keresztül
 2012. évről szóló számviteli beszámoló
elektronikusan, EPER ben, a „Dokumentumbeküldő”-n keresztül, vagy a www.birosag.hu oldalon
 2012. évről szóló számviteli beszámoló letétbehelyezéséről szóló igazolás
elektronikusan, EPER ben, a „Dokumentumbeküldő”-n keresztül Együttműködési nyilatkozat (amennyiben releváns)
elektronikusan, EPER-ben, a pályázati űrlapon
12. A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését az Alapkezelő végzi. A benyújtott pályázatérvényes/érvénytelen, ha:
Kritérium megnevezése Megfelelt, amennyiben
Jogi státusz
A jelen pályázati kiírás szerinti egyesület, szövetség vagy alapítvány pályázott.
Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja
A pályázó civil szervezetet a bíróság legkésőbb 2012. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette.
Benyújtott pályázatok száma
NEA-14-SZ pályázattal egy időben nem nyújtott be másik kollégiumhoz is pályázatot,
továbbá, legfeljebb a pályázati kiírás 2.2. pontjában meghatározott számú pályázatot nyújtott be.
Regisztráció
A szervezet regisztrált az EPER-be, a rendszerből kinyomtatta a hiánytalan regisztrációs nyilatkozatot, azt határidőben postára adta és az Alapkezelő azt érvényesnek nyilvánította.
7
Pályázati díj
A pályázati díj (2000 Ft) határidőben történt átutalása a jelen kiírásban szereplő számlaszámra.
Számviteli beszámoló
Van elérhető (EPER-ben vagy a www.birosag.hu oldalon), teljes (mérleget és eredménylevezetést / eredménykimutatást magában foglaló), a pályázó adatait tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt 2012. évről szóló számviteli beszámolója.
Letétbe helyezés igazolása
EPER-ben elérhető a 2012. évről szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum.
Adatok egyezősége
A támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, az EPER regisztrációs nyilatkozat adatai, pályázati adatlap és a hatályos bírósági kivonat adatai megegyeznek.
Támogatásra jogosult
A közhasznú szervezet 2012. évi összes – számviteli beszámoló szerinti– bevétele kevesebb, mint 50 millió Ft.
Összeférhetetlenség
A támogatási igény benyújtója nem tartozik a NEA Tanács elnökének és tagjainak, bármely kollégium elnökének vagy tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe.
Költségvetés indoklása
A költségvetés „Tétel részletezése” oszlopot a pályázó kitöltötte.
Általános Szerződési Feltételek
A szervezet az ÁSZF-et megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
Benyújtási határidő
A támogatást igénylő szervezet határidőben nyújtotta be a pályázatát.
Önrész igazolása
A támogatást igénylő szervezet a pályázati adatlapjához csatolta a készpénzben rendelkezésre álló önrész igazolását.
Társpályázó
A támogatási igényében megjelölt határon túli civil szervezet nem szerepel más szervezet pályázatában, mint társpályázó.
Együttműködési nyilatkozat
A támogatási igényben feltöltésre került a társpályázóval kötött együttműködési nyilatkozat.
Pályázati adatlap
A támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte.
FIGYELEM! Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor az Alapkezelő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.
NEAr. 3. § (5) bek.
8
13. A pályázat tartalmi bírálata
13.1. A pályázatok szakmai bírálatát a Kollégium végzi. A Kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Az azonos pontszámú pályázatok közül azt kell előnyben részesíteni, amely szervezet még nem részesült támogatásban 2012-es vagy 2013-as NEA forrásból, amennyiben ez alapján a rangsor nem dönthető el, akkor a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül).
13.2. A tartalmi elbírálás szempontjai:
Értékelési szempont Pontszám
A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei
9
A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet
9
A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége
9
Költségvetés megalapozottsága
9
Elérendő társadalmi hatás
9
Szervezeti hatás (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására)
9
A pályázat összbenyomása
6
13.3. A Kollégium az alábbi döntéseket hozhatja:
 a pályázat támogatása;
 a pályázat feltételes (pl.: várólistás) támogatása;
 a pályázat elutasítása.
Várólista: a pályázati úton nyújtott támogatás esetén az Ávr. 74. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, szakmailag megfelelő pályázatokat tartalmazó, pontszám alapú rangsor.
NEAr. 2. § t)
13.4. A kollégium támogatási döntését és a Tanács elnökének egyetértő nyilatkozatát – egyet nem értése esetén a Tanács döntését – követően az Alapkezelő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a döntésről.
13.5. Amennyiben a támogatási összeg az igényeltnél alacsonyabb összegben kerül megállapításra, akkor az Alapkezelő minden költségvetési soron (önrész és támogatás tekintetében egyaránt) arányos csökkentést hajt végre. Szerződéskötés után a Kedvezményezettnek lehetősége van költségvetésének módosítására, azonban új költségsor nyitására ekkor már nincs lehetőség, kizárólag a jóváhagyott sorokat lehet áttervezni, módosítani.
14. Szerződéskötés, támogatói okirat kibocsátása
A támogatói döntés meghozatalát követően az Alapkezelő értesíti a szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben megküldi a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat vagy kibocsátja a támogatói okiratot.
9
14.1. A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az Alapkezelő köti meg a támogatási szerződést.
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:
Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya.
papír alapon
Előfinanszírozott pályázatok esetén: a Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás alkalmazásához.
papír alapon
Az Alapkezelő által megküldött, a kedvezményezett részéről aláírásra jogosult személy által aláírt támogatási szerződés tervezet 3 példánya.
papír alapon
A fenti dokumentumok visszaküldésére a szerződéskötési csomag kézhezvételét követő 8 nap áll rendelkezésre. Az Alapkezelő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kedvezményezettet egy alkalommal, 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, az Alapkezelő tájékoztatja a Kedvezményezettet, hogy a szerződéskötés meghiúsul.
Ávr. 71. § (2) bek.
Támogatási szerződés alkalmazása esetén, ha a kedvezményezett mulasztásából a támogató által meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a kedvezményezett mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.
14.2. Amennyiben a szervezet részére támogatói okirat kerül kibocsátásra, úgy a döntést követően, az aláírt okirat kerül megküldésre a szervezetnek. A támogatási összeg kifizetésének feltétele a felhatalmazási megbízás 8 napon belül történő visszaküldése előfinanszírozás esetén.
15. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására minkét fél által aláírt és elfogadott támogatási szerződés keretei között vagy a támogató által aláírt támogatói okirat kibocsátásának keretében van lehetőség.
FIGYELEM! Nem biztosítható költségvetési támogatás annak a civil szervezetnek, amely az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el. A folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.
Áht. 52. § (3) bek.
10
16. Jogorvoslati lehetőség
Ávr. 90. §
16.1. A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
16.2. A kifogást kizárólag EPER üzenetben lehet benyújtani a kifogásolt döntés közlésétől számított öt napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését.
16.3. A kifogást az Alapkezelő a kifogás beérkezésétől számított öt napon belül – a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokkal együtt – a fejezetet irányító szerv vezetőjének továbbítja.
Az elkésett, a kifogás benyújtására nem jogosult személytől származó, a korábbival azonos tartalmú és az elbírálásra alkalmatlan kifogást a fejezetet irányító szerv vezetője elutasítja, és erről az elutasítás indokainak megjelölésével a kifogást tevőt írásban értesíti.
A fejezetet irányító szerv vezetője a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja.
Ha a kifogás alapos, a fejezetet irányító szerv vezetője elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogást tevőt írásban értesíti.
16.4. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
17. Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A nyilvánosság biztosíthatóságának módjai:
 a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
 honlap működtetése esetén, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatóként történő megjelenítése;
 esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
 kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.
11
18. Támogatás felhasználása és elszámolás
18.1. A felhívás keretében kizárólag a Kedvezményezett nevére és címére kiállított, a támogatási időszakban keletkezett, a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok számolhatók el.
FIGYELEM! Nem számolható el az olyan támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig.
18.2. A Kedvezményezett a támogatás valamint az önrész felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint köteles számot adni szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás keretében. A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csak együttesen tekinthető beszámolónak. Valamely rész hiánya, az beszámolóban talált hiba vagy hiányosság esetén az Alapkezelő hiánypótlást küld a hiányosság pótlására vonatkozóan.
18.3. A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben megjelölt időszakban megvalósult gazdasági események költségeit igazoló számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatokat egy számlaösszesítő valamint teljességi nyilatkozat melléklettel együtt kell benyújtania az EPER pénzügyi elszámolás menüpontjának használatával.
18.4. A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását mutatja be. A Kedvezményezettnek a szakmai beszámoló adatlapot az EPER-ben kell kitöltenie. A beküldött szakmai beszámoló ellenőrzése kiterjed annak vizsgálatára, hogy az elfogadott, érvényes program az elszámolásban rögzített kérdések megválaszolásával megvalósultnak tekinthető-e.
18.5. Az Alapkezelőnek, a Támogatónak és egyes szervezeteknek (Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) jogukban áll a támogatási időszak alatt és az elszámolási határidőtől számított 5 évig a támogatás felhasználását ellenőrizni. Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolás jóváhagyásától számított 10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
FIGYELEM! A pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok másolatát nem kell mellékelni, ha az azon feltüntetett bruttó érték nem haladja meg az Ávr. 80. § (5) bekezdésében meghatározott értékhatárt (100 000 Ft). A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat – abban az esetben is, ha az elszámoláshoz nem kell mellékelni – a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére. A számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok előírt záradékolásának megtörténtét könyvvizsgálónak nem kell igazolnia.
NEAr. 6.§ (2) bek.
12
19. Lezárás
19.1. Előfinanszírozott pályázati program esetén:
A támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően, a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadása után kerül sor a pályázat lezárására. A pályázati program lezárásának tényéről az Alapkezelő értesíti a kedvezményezettet, egyúttal intézkedik az esetleges banki felhatalmazó levél visszavonásáról is.
19.2. Utófinanszírozott pályázati program esetén:
A támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően, a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadása után 15 napon belül kerül sor a támogatási összeg utalására és a pályázat lezárására.
20. Iratbetekintés
20.1. A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai alapján lehetséges. Az eljárás során keletkezett iratok főszabály szerint nyilvánosak, így az adatot igénylő azokba betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot kérhet az alábbi kivételek figyelembe vételével.
20.2. Nem teljesíthető az adatszolgáltatás az alábbi esetekben:
 személyes adat, különleges adat (ide nem értve az érintett személy kérelmét);
 üzleti titok;
 minősített adat;
 a döntés meghozatalát megelőzően a döntés megalapozását szolgáló adatok tekintetében;
 továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták meghatározásával –törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra, szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel korlátozza.
21. További információ
21.1. A NEA-UN-14-SZ pályázati csomag dokumentumai;
 a pályázati kiírás,
 a pályázati útmutató,
 a pályázati adatlap,
 az Általános Szerződési Feltételek,
 Támogatási szerződés tervezet,
 Támogatói okirat tervezet.
egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
13
21.2. A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról www.emet.gov.hu valamint a www.civil.info.hu/web/nea honlapról.
A pályázattal kapcsolatos további információkat a www.emet.gov.hu és a www.civil.info.hu/web/nea honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

Copyright 2013 www.kepesregio.huDesigned by Adacsa Kft.